pim

SAMENVATTING FASE 2

SAMENVATTING FASE 2

In deze post vat ik kort samen wat er in fase 2 heeft plaatsgevonden. Onder deze samenvatting zijn alle stappen in detail terug te vinden.

Na het definiëren van de probleemstelling, het in kaart brengen van de wensen van de doelgroep a.d.h.v. leerpunten uit het afgelopen jaar van Healthy Workers en het voltooien van de design brief ben ik gestart met Fase 2: Ideeontwikkeling.

In deze fase ben ik gestart met het opzoeken van de doelgroep. Via LinkedIn heb ik verschillende kantoormedewerkers kunnen spreken die mij konden bevestigen dat de drie pilaren: gehoord voelen, waarde creatie en efficiëntie daadwerkelijk belangrijke factoren zijn in het creëren van intrinsieke motivatie om persoonlijke input te geven. Ook heb ik interviews afgenomen bij 52 medewerkers van het UWV in Groningen. Daar heb ik bovenstaande pilaren verder kunnen valideren.
Daarnaast ben ik bezig geweest met het wetenschappelijk onderzoek met een wetenschapper van de UvA naar hoe het wetenschappelijk model van Healthy Workers gewaarborgd blijft in een nieuw product. Hier kwamen interessante inzichten uit die hebben geleid tot de mogelijkheid om een lange vragenlijst van +/- 100 vragen op te breken in meerdere losse delen, wat efficiëntie in de wijze van vraagstelling ten goede kan komen.

Vervolgens ben ik ideeën gaan uitschetsen wat resulteerde in drie concepten: de Game, de Chabot en een Klankbord. Laatstgenoemde viel echter al snel af, omdat het te veel een stand-alone product werd, dat vooral gefocust was op ‘gehoord voelen’ binnen het spectrum kwalitatieve data en in zeer beperkte mate op kwantitatieve data, wat het belangrijkste is.

De Game en de Bot hebben het gered tot de feedbackfrenzy waarna de definitieve keuze op de Chatbot is gevallen.

In de rest van Fase 2 heb ik vervolg onderzoek gedaan zoals concurrentie analyses, Harrison Profiel, Doelgroeponderzoek, Inspiratieborden, wat is Waarde / Efficiëntie / Gehoord voelen.

pim

37.2

Recap en vervolg 2.0

 

Voor het zomerreces was ik zelf groot fan van het uitwerken van de Game. Desalniettemin is de keuze op de Chatbot gevallen. Lees hieronder waarom:

 

Deze keuze is als volgt tot stand gekomen:

Op basis van verzamelde feedback, Harris Profiel en eisen van de stakeholders heb ik de keus gemaakt de chatbot verder te ontwikkelen.

De fase waarin Healthy Workers zich op dit moment bevindt, vraagt om een product dat snel levensvatbaar is en spoedig geimplementeerd kan worden. De Game zou hierin de nodige problemen kunnen opleveren, voornamelijk omdat de ontwikkeling lang zou duren. Een chatbot is daar bij sneller te implementeren. 

Daarnaast is het belangrijk dat de oplossing een grote doelgroep aanspreekt, omdat we met veel verschillende leeftijdsgroepen (30+) te maken hebben. De game is meer gefocust op een jonger publiek en daardoor wellicht minder interessant voor de oudere generatie.
Zoals al vaker gemeld is efficientie belangrijk in de oplossing. De kans dat de medewerker te veel tijd kwijt is aan het doorlopen van de game acht ik te groot, waarmee de efficientie tenietgedaan wordt. 

Vanaf het begin van dit project is ‘menselijkheid’ een van de eisen geweest. Het product zal op een levendige manier en zo content-aware mogelijk moeten kunnen interacteren met de medewerkers. Met een Chatbot kan letterlijk de conversatie aangegaan worden door een human-takeover, wat de statische elementen die het product in de eerste versie kende, direct kan vervangen en het gevoel van ‘gehoord voelen‘ kan versterken. 

Als Healthy Workers zeggen we altijd dat we het gesprek aangaan met de medewerkers en hen een stem geven. Op het moment dat er ook daadwerkelijk een conversatie plaats kan vinden, wordt die stem pas echt gegeven. Het aangaan van het gesprek kan ook het gevoel creeren dat er daadwerkelijk naar de medewerkers wordt geluisterd, één van de belangrijkste eisen aan dit project. 

Doordat we constant in verbinding staan met de medewerker kunnen we ook meer waarde toevoegen door in te gaan op scores, te laten zien waar we data voor gebruiken, welke mogelijke interventies er aangeraden worden, etc, zowel tijdens het beantwoorden van vragen als tijdens de live gesprekken. 

Een laatste reden om voor de chatbot te kiezen zijn de perspectieven die het in de toekomst kan bieden. Chatbots kunnen veelal geïntegreerd worden in al bestaande diensten, zoals Slack en Facebook. Op dit moment is Healthy Workers een stand alone product. Om er echter voor te zorgen dat de workflow van een medewerker niet doorbroken wordt en meer aan te sluiten op de context van de medewerker, is een integratie met een dienst die al gebruikt wordt een interessante add-on, zodat medewerkers kunnen interacteren via het voor hun prettigste medium.  Voor nu blijf ik bij een stand-alone product omdat ik daarmee meer vrijheid heb op het gebied van visual ontwerp en Healthy Workers nog niet in de hierboven geschetste situatie verkeert.

Als ik alles tegen elkaar afweeg in het Harris Profiel, is het vrij snel duidelijk dat de chatbot als beste uit de bus komt. Uiteraard zijn hier ook elementen die niet super scoren, maar ik ben er van overtuigd dat die in de toekomst kunnen worden opgelost.

 

 

pim

38

Feedbackfrenzy (echt de laatste hier)

Ik denk dat de feedbackfrenzy goed verlopen is. Samen met drie medestudenten en Harold Koninckx hebben we vier projecten bekeken en besproken a.d.h.v. de posters.

Hieronder mijn feedback uitgewerkt:

Harold

Complexiteit en Creativiteit
‘Welzijn meten’
Wat is nu in het belang van de medewerkers?
Mooi probleemgebied
Heeft op andere manier over het concept nagedacht.

Bruikbaarheid en relevantie
Ik denk dat het erg nuttig is, maar eigenlijk zouden jullie niet nodig moeten zijn.

Onderbouwing en verantwoording
53 medewerkers gesproken. Goed zo. Je kent je omgeving.
Naar Groningen gegaan!

Verbeelding en communicatiestijl
Goede en uitgebreide poster.

Romee

Complexiteit en Creativiteit
Ik vind het een spannend concept omdat je de gebruiker moet tripleren om iets te gaan doen.
Ook moet je ze laten geloven dat het werkt.

Bruikbaarheid en Relevantie
Ik den dat dit zeker gebruikt kan worden. Misschien principes gebruiken:
eerst gebruiker 3x op ja laten antwoorden of peak end rule, etc.
Drempel lager maken.

Onderbouwing en verantwoording
Goed want hij heeft al bij de gebruiker getest.

Verbeelding en communicatiestijl
Ideeën worden goed overgebracht.

Floris

Complexiteit en Creativiteit
Statische stof, spannend maken. Misschien goed om er iets voor te terug te krijgen, als je meedoet of helpt.

Bruikbaarheid en relevantie
Het is lastig om een bepaalde gedragsverandering plaats te laten vinden. Moet echt leuk zijn! Statische stof interessant maken.

Onderbouwing en Verantwoording
Doelen, behoeftes, etc. heel duidelijk onderbouwd.

Verbeelding en communicatiestijl
Ideeën super duidelijk! Voorkeur gaat uit naar de game. App openen of app laten openen?

Danique

Complexiteit en Creativiteit
Aardig complex omdat je het maakt voor mensen die er eigenlijk geen zin in hebben! Erg vette concepten en al goed nagedacht over de bruikbaarheid.
Als je echt aantoont dat het helpt, kan ik begrijpen dat ze het ook echt willen gebruiken.

Bruikbaarheid en Relevantie
Zie hierboven 😉 De concepten zijn nog wel een beetje gericht op de ‘jongere’ werknemers. Zouden ouderen het ook willen doen / gebruiken?
Misschien ligt een game niet in hun interesse.

Onderbouwing en verantwoording
Al heel goed verantwoord tot zover. Ook goed dat je naar UWV bent gegaan om het probleem beter in kaart te brengen.

Verbeelding en communicatiestijl
Ideeën al erg goed en ver uitgewerkt. Lekker bezig 🙂

pim

37

Recap en vervolg

De vakantie is weer voorbij. Tijd voor de volgende stappen. Na dit bericht sluit ik de fase ideeontwikkeling af en ga ik door naar de ontwerpfase. De komende drie weken staan in het teken van het ontwerpen van de flows en schermen die uiteindelijk tot de Chatbot gaan leiden.

Daarmee heb ik dus de keuze gemaakt om verder te gaan met de Chatbot en de game links te laten liggen. De reden hiervoor is dat  de Chatbot meer levensvatbaar is voor de fase waarin Healthy Workers zich bevindt en sneller in kan spelen op gedragingen van medewerkers. De game zou te veel tijd kosten om te doorlopen voor de medewerker, die vaak druk is. Uit feedback op de game heb ik begrepen dat de game wellicht te veel gefocussed is op de jongere medewerkers, waar het wat oudere segment eigenlijk vooral de belangrijkste aan te spreken groep is.

De Chatbot kent op dit moment ook nog zijn flaws. Issues die ik de komende weken ga aanpakken zijn o.a.:

 • Hoe zorg ik dat ik visueel inzichtelijk maak hoe behaalde scores resultaten in oplossingen?
 • Hoe creëer ik een visueel gevoel van gehoord voelen?
 • Wat is de flow van de bot?
 • Hoe zorg ik dat de vragen op een efficiënte manier gesteld worden?

 

pim

36

User research

Aan de hand van de input die ik tot dusver heb verkregen: wetenschappelijk onderzoek, user interviews omtrent gehoord voelen en waarde creatie en interviews met 52 medewerkers van UWV, ben ik bezig mijn aannames en ontwerp vragen te valideren.

Momenteel ben ik gestart met het maken van de poster voor de feedback frenzy welke ik woensdag hoop af te ronden. Vervolgens focus ik mij weer op het uitwerken van de concepten op basis van de gebruikers input. Vanwege tijdgebrek heb ik helaas nog niet de concepten kunnen valideren met de doelgroep.

Op korte termijn organiseer ik voor Healthy Workers focusgroepen waar ik de validatie in mee wil nemen en daarnaast een co-creatie sessie wil hosten.

De voortgang van de poster op dit moment:

pim

35

User research

Donderdag 21-06-2018 ben ik naar UWV in Groningen geweest om interviews af te nemen bij het doelgroepsegment “Nine to Fivers”. Erg boeiend om te zien hoe het er in de praktijk bij onze klanten aan toe gaat. Prettig om te begrijpen waar de specifieke klachten op de werkvloer vandaan kwamen.

Hieronder de resultaten van de interviews:

Respondenten: 52

Top 10 gehoorde feedback:

 1. Vragenlijsten zijn te persoonlijk
 2. Vragenlijsten zijn te lang
 3. Er zijn te veel vragenlijsten
 4. De app is niet top of mind
 5. Er is geen match tussen sensordata in de app en perceptie van de medewerker
 6. Login problemen
 7. Mail frequentie (te vaak)
 8. Verwachtingsmanagement (Wat komt HW doen, hoe ziet de planning er uit, welke rol speelt mijn manager in het verhaal, ect.)
 9. Te weinig tussentijdse resultaten
 10. Meer presentaties tussendoor met stand van zaken is wenselijk (waarde/nut)

Alle feedback:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yi4URyBT9l4XTSpeI-WzNjZJFztxaIoChxzkdcEErtQ/edit#gid=1389647839
(beveiligde link, vraag om toestemming)

pim

34

Brainstorm

Afgelopen week heb ik vooral besteed aan het uit mijn hoofd krijgen van mogelijke concepten, onderzoek, ideeen en losse flodders.
Thuis heb ik mijn muur behangen met post-its, karton en papier. Zie het resultaat op de foto’s.

Er zijn hier twee concepten te zien.

Chatbot

De een is een chatbot waarin de medewerkers als het ware een maatje krijgen met wie ze van alles kunnen bespreken. De bot stelt op zijn beurt vragen aan de medewerkers waarmee het interventie-advies kan worden opgesteld.

Een aantal keywords binnen dit concept:

 • Betrokkendheid
 • Persoonlijk
 • Veilige omgeving
 • Fun
 • Aandacht
 • data-highlights
 • vertalen naar acties.

Ik heb drie flows uitgewerkt: de ‘Healthy Workers’-flow, de ’employee’-flow en de ‘managers’-flow.

Aan iedere stap zijn schetsen toegevoegd met een Lo-Fi versie van de chatbot.

Via deze link is een Hi-Fi prototype te vinden: https://sketch.cloud/s/mrWPg/all/chatbot/iphone-8-copy/play 

 

 

Game

Het tweede concept is de game.

In de game krijgen medewerkers op een luchtige manier situaties op werk voorgeschoteld waarbij vragen gesteld worden door drie verschillende karakters: managers, Healthy Workers en collega’s. De medewerker zelf is het hoofdpersonage.

Een aantal keywords binnen dit concept:

 • FUN
 • Aandacht
 • Afleiding
 • Menselijk / emotie
 • Competitief
 • Social Pressure
 • Efficiëntie

Ook hier zijn weer drie flows uitgewerkt en geschetst.

De volgende link leidt naar het Hi-Fi prototype: https://sketch.cloud/s/mrWPg/all/game/iphone-8/play

pim

31

4x experimenten

Over twee weken ga ik naar UWV Groningen, waar ik interviews zal afnemen met de doelgroep.

Tijdens deze interviews wil ik, gebaseerd op het al uitgevoerde doelgroeponderzoek, naast het stellen van de vragen, vier concepten (MVP’s) meenemen en die voorleggen/testen bij de doelgroep. Het doel hiervan is om uit te vinden waar de doelgroep op aanhaakt. In deze MVP’s test ik de elementen “waarde creatie”, “gehoord voelen / stem geven” en “efficiëntie van de vragenlijsten”.

De vier concepten:

 1. Game: simulatie van situaties op werk, waarbij interactie aangegaan wordt met managers, collega’s en Healthy Workers. Gebruiker krijgt inzicht in invloed van interventies en krijgt een stem in de keuze voor interventies.
 2. Op locatie gebaseerde vraagstelling, waarbij rekening gehouden wordt met de context van de gebruiker.
 3. Platform / systeem waarbij gebruiker naast vragen ook de mogelijkheid krijgt om ideeën/problemen te spuien. Managers kunnen hier op aanhaken en voortgang/status van problematiek aangeven.
 4. Chatbot geïntegreerd in apps / tools die al door de gebruiker gebruikt worden. Met de chatbot zal de dialoog aangegaan worden en worden gebruikers op een persoonlijke wijze bijgestaan.

 

pim

30

Sessie Jaap 05-06-2018
 • 4x Experimenten voorbereiden voor UWV waarbij ik mogelijke concepten kan testen/voorleggen, kijken waar ze op happen
 • Goed bedenken wat ik wil uitvragen
 • Mogelijkheid om gebruikers de optie te geven om te kiezen of ze de vragenlijsten in een keer willen invullen of verdeeld over meerdere dagen per construct of een aantal constructen
 • Game: heeft goede elementen. Maar werkt een game? Wordt het niet té leuk? Kan ik het integreren in de werkomgeving zelf?